โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

หลอดไฟLED ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ในบ้าน

  • 10 กันยายน 2559
  • 1495 ครั้ง
หลอดไฟLED ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ในบ้าน

หลอดไฟ LED ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ในบ้านหรืออาคารสำนักงานเท่านั้น แต่หลอดไฟ LED ยังนำมาใช้ในระบบการจราจรด้วย นั่นก็คือ ไฟจราจรตามท้องถนนนั่นเอง จากแต่เดิมไฟจราจรจะเป็นหลอดไฟธรรมดาที่พอใช้งานไปนานจะเกิดความร้อนและทำให้เสียง่าย เมื่อนำหลอดไฟ LED มาใช้ก็ทำให้ไฟจราจรมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ซึ่งไฟจราจรจะประกอบดวยหลอดไฟ LED ระบบแสงและระบบไฟฟาควบคุมโดยหลอดไฟ LED จํานวนมาก จะถูกติดตั้งอยูในกระบอกไฟจราจรแบบมาตรฐาน (StandardSignal Housings) และมีกระจกสี (Color Front Len) ครอบอยูดานหนา LED อีกชั้น เพราะฉะนั้นหากมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาดไป ก็ยังมีหลอดอื่นๆ สามารถให้แสงสว่างได้อยู่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นำมาช่วยในระบบจราจรได้มากเลยทีเดียว

 

ที่มา: http://www.sathitavl.com/savlknowledge_file/14.LED.pdf

 

#หลอดไฟLED #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์