โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9

  • 9 ธันวาคม 2559
  • 4135 ครั้ง
โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ตามแนวพระราชดำริตั้งอยู่ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสระเก็บน้ำพระราม 9 หนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ อยู่ระหว่างคลองรังสิต 5 และ 6 รวมพื้นที่กว่า 2,827 ไร่ 10 ตารางวา แยกเป็น 2 สระด้วยกันทั้งสระเก็บน้ำที่ 1 พื้นที่ประมาณ 790 ไร่ ความจุประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. และสระเก็บน้ำที่ 2 พื้นที่ประมาณ 1,790 ไร่ ความจุประมาณ 11.1 ล้าน ลบ.ม.

โดยในพื้นที่แห่งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ได้จัด “โครงการพัฒนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติบริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9” เป็นโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยใช้ระบบร่วมระหว่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งช่วงกลางวันจะอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก ขณะที่ในช่วงเย็นหรือกลางคืนจะอาศัยพลังงานลม สำหรับกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีจำนวนทั้งสิ้น 2 ตัวขนาด 400 วัตต์และ 1,000 วัตต์ ติดตั้งบริเวณสระเก็บน้ำพระราม 9 โดยเป็นกังหันลมที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้ามีความเร็วลมต่ำ ปราศจากเสียงรบกวน

ชุดกังหันลมดังกล่าวจะทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณลมที่เหมาะสมเพื่อทำการประจุแบตเตอรี่ ขณะที่แผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปทำการประจุแบตเตอรี่ โดยมีเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ขนาด 1 แรงม้า เพื่อใช้ในการสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

 

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9