โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

"เศรษฐกิจพอเพียง"กับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

  • 28 พฤศจิกายน 2559
  • 4913 ครั้ง
"เศรษฐกิจพอเพียง"กับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

โครงการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ส่วนใหญ่มุ่งผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งเป็นตัวอย่างการค้นหาและนำพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหากชุมชนสามารถพึ่งพาพลังงานที่ผลิตขึ้นเองได้ ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาพลังงานในระดับประเทศมั่นคงและยั่งยืนตามไปด้วย การนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานไทย โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” จะช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำของประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 แต่ถ้าหากมีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ ที่มีขีดความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า สำหรับรองรับช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้กระแสฟ้าสูงสุด ทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9