โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โรงไฟฟ้าคลองช่องกล่ำ

  • 24 พฤศจิกายน 2559
  • 1774 ครั้ง
โรงไฟฟ้าคลองช่องกล่ำ

โรงไฟฟ้าคลองช่องกล่ำเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเชิงเขาบรรทัดชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว เดิมทีมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังถูกราษฎรบุกรุกทำลายป่าอย่างกว้างขวางและยังเป็นเขตแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำมีการก่อสร้างเขื่อนต่างๆ ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพื้นที่ดังกล่าว ในเวลาต่อมาได้ทรงมีพระราชดำริให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทานพิจารณานำน้ำที่ระบายจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อนที่จะระบายน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า ๔,๕๐๐ ล้านบาท
ในส่วนของโรงไฟฟ้ามีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ ๑๖ กิโลวัตต์ เชื่อมต่อกับระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน ๒๒กิโลวัตต์ และสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำขนาดแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าดังกล่าว ถูกนำมาใช้กับเครื่องสีข้าวและระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านจำนวน ๓ แห่ง คือ หมู่บ้านคลองทราย หมู่บ้านคลองคันโทและหมู่บ้านท่ากะบาก โดยไฟฟ้าที่ได้สามารถทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ ๖๗,๕๐๐ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
นอกจากนี้ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ มีการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำอีกด้วย ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เนื้อที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร ประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๔๘๐ แผง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๒๐ กิโลวัตต์

ขอบคุณข้อมูลจาก www.energysavingmedia.com

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9