โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลประทาน

  • 31 ตุลาคม 2559
  • 1914 ครั้ง
พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความรอบรู้เรื่องเขื่อน ทรงศึกษาเรื่องเขื่อนมาเป็นอย่างดี และทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล คือ ทรงคำนึงถึงประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทยโดยรวมก่อน ดังนั้น การสร้างเขื่อนแต่ละเขื่อน จึงไม่ใช่เพียงการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์ถึงเกษตรกร ชาวนา หรือเพื่อการป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย

โดยโครงการพระราชดำริหลายโครงการ สำเร็จได้ด้วยพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์เรื่องการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างชัดเจน ถึงแม้จะไม่มากเท่ากับเขื่อนภูมิพล ทว่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกษตรกรจะได้รับมีมากมายมหาศาล เนื่องจากเป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นจำนวนมาก

 

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9