โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทรงให้ความสำคัญกับการใช้เขื่อนในการผลิตไฟฟ้า

  • 29 ตุลาคม 2559
  • 1463 ครั้ง
ทรงให้ความสำคัญกับการใช้เขื่อนในการผลิตไฟฟ้า

การให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพื่อการชลประทานด้านการเกษตร จึงทำให้เกิดเขื่อนต่างๆ ในประเทศที่ช่วยเก็บกักน้ำได้อย่างดี

นอกจาก การสร้างเขื่อนที่ช่วยพัฒนาพลังงานด้านพลังน้ำ พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความสำคัญต่อการใช้เขื่อนให้เป็นประโยชน์ที่มากกว่าการเจาะจงเรื่องการใช้น้ำเพียงอย่างเดียว โดยการใช้เขื่อนผลิตไฟฟ้า ทรงเข้าใจระบบของการไฟฟ้าอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และยังทรงรู้ลึกไปกว่านั้น โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการผลิตไฟฟ้าด้วย

 

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9