โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พระราชดำรัส ต่อการนำพระราชดำริไปปฏิบัติ

  • 27 ตุลาคม 2559
  • 2264 ครั้ง
พระราชดำรัส ต่อการนำพระราชดำริไปปฏิบัติ

ประเทศไทยของเรา ได้นำโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์อันดีมากมาย ทั้งในด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและชลประทาน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การพัฒนาด้านพลังงาน รวมไปถึงการสหกรณ์ วิชาชีพต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่ขัดสนขาดรายได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ทำกินของประชาชนให้มีชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้น

ดังนั้น แม้จะเป็นพระราชดำรัส ที่ผ่านกาลเวลาล่วงเลยมาจนปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม ประชาชนอย่างเราก็ควรจะให้ความสำคัญต่อการนำพระราชดำริของพระองค์ ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติสืบไป

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9