โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์

  • 26 ตุลาคม 2559
  • 1538 ครั้ง
ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำในการทำกินเพื่อการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน

ครั้งหนึ่งที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฏร ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฏรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรในบริเวณ ตำบลมูโนะ และตำบลอื่นๆ ของจังหวัด พระองค์จึงมีพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างโครงการชลประทานมูโนะขึ้น

จากการสำรวจการใช้พลังงานในกิจกรรมสูบน้ำของกรมชลประทาน ทั้งเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน การส่งน้ำช่วยเหลือต่างๆ ในพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการสูบน้ำที่สูง จึงได้นำระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์) มาสาธิต เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการสูบน้ำ และสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันหรือถ่านหินซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมมือประหยัดพลังงานอีกด้วย

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9