โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

  • 24 ตุลาคม 2559
  • 4598 ครั้ง
พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน จากวิกฤตด้านพลังงานที่ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยมากขึ้นและอาจหมดไปในอนาคต ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล จึงเล็งเห็นความสำคัญและมีพระราชดำริเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน

ทรงริเริ่มศึกษาวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนหลายรูปแบบ ทั้งแก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (ไบโอดีเซล) และยังพัฒนาพลังงานทดแทนด้านอื่นๆ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนานัปการ พระองค์จึงเปรียบเสมือน “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ผู้เป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานอย่างประหยัดของปวงชนชาวไทยที่น่าภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณ

 

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9