โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

  • 23 ตุลาคม 2559
  • 2760 ครั้ง
วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของไฟฟ้า และทรงริเริ่มให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในพระราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช ๒๔๒๗ โดยเริ่มก่อตั้งโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่วัดราชบูรณะ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ ต่อมาได้ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินการต่อจากอเมริกันและเดนมาร์ค ก่อนจะก่อตั้งเป็น บริษัท ไฟฟ้าสยาม ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ นับเป็นการบุกเบิกการไฟฟ้าไทยที่ถูกใช้ขึ้นเป็นครั้งแรก

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงพระราชทานให้มีกิจการไฟฟ้าขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๒๗
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

#วันปิยมหาราช #ประหยัดไฟเทิดไท้องค์ราชันย์ 
#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ #‎eppohan2